Interested in placing an order? Give us a call today.

Contact Us

STEEL OFFICE FURNITURE

WOOD FURNITURE

Our Products

About Elegant.co.th

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมามากว่า20ปีบริษัท รุ่งโรจน์วัฒนาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ภายใต้แบรนด์"อีลีแกนท์" (Elegant) เราขายและส่งสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อาทิเช่น กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย เป็นต้น โดยสินค้า 3 กลุ่มหลักของเรา ได้แก่เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล และเก้าอี้หลากหลายรูปแบบ

OFFICE FURNITURE

 
 
 
 

Elegant.co.th

02-7525309-10, 027525832-33

Fax:02-7525311

164/241 Soi Bangpla20 Theparak Rd. Bangpla Bangplee Samutprakarn 10540

©2016 BY ELEGANT.CO.TH